Sitemiz ...... Alt Yapısını Kullanmaktadır..

UcakBiletiALL.net Ucuz Uçak Bileti İle Keyifli Uçuşlar Sizi Bekliyor

Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar - En Ucuz Uçak Bileti - UcakBiletiALL.Net

Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar

Uçak Firması :
Havaalanı :

Kalkış Havaalanı : Ankara,Esenboğa(ESB)
Varış Havaalanı : Antalya,Antalya(AYT)

Uçak Bileti : Uçak Biletleri

Etiketler :

Ankara hakkında bilgi, ankaranın özellikleri, coğrafi yapısı ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler, Tarihi,  Ankara"da bulunan tarihi eserler, kaleler, tapınaklar, medrese türbe ve mescitler,

Türkiye"nin başkenti ve ikinci bü­yük kenti. İç Anadolu bölgesinde yer alan il, kuzeybatıda Karadeniz bölgesine de taşar. Kuzeyde Bolu ve Çankırı, doğuda Çorum, Yozgat ve Kırşehir, güneydoğuda Niğde.

COĞRAFYA

Yüzey Biçimleri: Ankara İli deniz den ortalama 1000 m yüksekte ve İç Anadolu bölgesinin az çok en gebeli kuzey kesimindedir; yaklaşık olarak, doğudan Kızılırmak, batıdan sakarya ile çevrelenir.

İlin ku­zeyini Köroğlu Dağları, güneyini ise Tuz Gölü sınırlar. Köroğlu Dağları­nın en yüksek tepesi olan Yıldırım Dağı (2 044 m) aynı zamanda ilin de en yüksek tepesidir. İkinci yük­sek nokta olan Dedekaya tepesi (1 997 m) İdris Dağı"nda yer alır. İlin diğer önemli yükseltileriyse şunlardır: Elmadağı (Elmalıdede te­pesi 1 862 m). Direk dağı (1 744 m), Balaban dağları (Hızırtepe 1 688 m). İlin % 27.5′ini dağlar, % 14,5′ ini de ovalar oluşturur. Güneyinde yer alan Haymana ovası yer yer yayla niteliği gösterir, ova üzerin­deki en yüksek nokta Karacadağ" dır (1 735 m).

Ankara kenti yakı­nında yer alan Ankara ovası ise ha­fif bir eğimle   batıya doğru uzar. Kentin kuzeyinde yer alan Çubuk ovasını aynı adı taşıyan çay sula­maktadır. İldeki diğer önemli ova­lar; Mürtet ovası. Polatlı ovası ve Beypazarı ovasıdır. İli sulayan a-karsuların çoğu Sakarya ırmağına yönelir:  Ilıca deresi, Kirmir suyu. Seben çayı ve Ankara yakınlarında Bent deresi; Çubuk Suyu ve İncesu"yu alan Ankara (Engürü) Su­yu bunların önemlilerindendir.

Sa­karya ırmağının yaklaşık 170 km" si il sınırları içindedir.   Kızılırmak ise Şereflikoçhisar"ın doğusundan girer. 250 km"si il içinde akan Kı-zılırmak"ın 110 km"lik bölümü Kırşehir-Ankara sınırını çizer.

İl sınır­ları içinde yer alan Hirfanlı Barajı Kızılırmak üzerinde yapılmıştır. Çu­buk Suyu üzerinde yer alan Çubuk Barajı aynı zamanda kentin içme suyu gereksinimini de karşılamak­tadır.

İlde üç de göl bulunmakta­dır. Tuz gölü. Mogan ve Eğmir ad­larını alan bu göllerden Tuz gölü yurdumuzun ikinci büyük gölüdür.

ankara kızılayYüzölçümü 1 620 km2 olan gölün denizden yüksekliği 899 m"dir. Sığ bir göl olan Tuz gölünün derinliği 2 m"yi geçmez. Kaynakları az olan göl, aşırı buharlaşma nedeniyle de yazın kurumaya başlar ve kalınlığı 30 cm"ye yaklaşan tuz katmanı bı­rakır. Mogan gölü 2,5 km2, Emir (Eğmir) gölüyse 1 km-"dir. İl için­deki Hirfanlı, Sarıyar, Çubuk I ve II, Bayındır, Kurtboğazı, Kesikköp-rü barajları da setlerinin ardında değişik boyutlarda göller oluştu­rurlar.İklim: Ankara ilinde genel olarak karasal iklim tipi egemendir. An­cak, yer yer ayrımlar da göze çar­par, örneğin, kuzey kesimde Ka­radeniz"in ılıman iklim tipi özellik­lerine rastlanır. Gece ve gündüz ısı farklılığı yüksek olan Ankara"da ya­zın geceler serin, gündüzler sıcak geçer. Yağışlar azdır, ancak kış ay­larında yoğun kar yağışı görülür. Yağışların üçte biri ilkbaharda, üç­te biri de kışın olur. En az yağış yaz aylarındadır. Mayıs ayındaki bir kaç saat süren ünlü kırkikindi yağmurları öğleden sonraları dü­şer. Rüzgarları güçlü olan Ankara ikliminde yılda ortalama 10 gün fır­tınalı geçer. Sis ise yılda 30 gün dolayındadır. Kuşkusuz bu otuz günlük sise hava kirliliğinden olu­şan sis katılmamıştır.

Bitki örtüsü: Bölgenin bitki örtü­sünü bozkır bitkileri oluşturur. Ku­zeyde seyrelmiş kurakçıl orman kalıntıları da vardır. Bu ormanlar­da karaçam ve sarıçam çoğunluktadır. Ankara kentinin çevresi Cum- ı huriyet sonrası hızla ağaçlandınl-dırılmıştır. Orman bakımından zen­gin olmayan Ankara"nın varlığı üç kümede toplanır. Kızılcahamam, Çubuk, Camlıdere yöresinde Sarı­çam, Karaçam, Gürgen. Ardıç, Kök­nar; Ayaş, Beypazarı, Nallıhan yö­resinde Cam ve Köknar; iki yöre arasında ise bozuk orman parçala­rı vardır. 1976 ölçümlerine göre 275 517 hektarlık orman alanı­nın % 48,8′i bozuk baltalık, % 28,2′si normal koru, % 9.22′si bo­zuk koru, geri kalanı ise normal baltalıktır.

Ankara Tarih

Ankara adının kaynağını da açıkla­yan Bizantinos"un Coğrafya Sözlü­ğü, kenti Galatlar"ın kurduğunu be­lirtir. Bir başka kaynak ise kenti Midas"ın kurduğunu, sonradan Ga­latlar"ın ele geçirdiğini ileri sürer. Frigya dilinde Ankara, gemi çıpası anlamına gelir. Kentin adının Fars-ça"daki engür (üzüm)den geldiği ya da yapımında angarya yaptırıldığı için bu sözcükten türediği de ileri sürülmektedir. Ankara kentinde ya­pılan arkeolojik kazılar yontmataş döneminde yörede yerleşim oldu­ğunu göstermiştir Ankara MÖ VIII. ve VII. yy arasında Frigler"in ege­menliği altında yaşamıştır.Frigler öncesi dönemin yazılı tarih açısın­dan karanlık olmasına karşın, bu yıllarda Hititler"in yönetimi altında bulunduğu kabul edilir. Daha son­ra kent Lidya egemenliğine girdi. MÖ 547′de Perslere yenilen Kroi-sos, ülkesiyle birlikte Ankara"yı da Perslere   bıraktı. Bu dönem MÖ 333′e kadar sürdü. Bundan sonra Helenistik dönem başladı.

Kral yo­lu üzerinde bulunan Ankara büyük ticaret  merkezi  durumuna  geldi. Büyük iskender"in Ankara"da  MÖ 333′de kışladığını tarihler yazar. He­lenistik dönemi, Anadolu"yu tüm­den yağma eden Galatlar izledi, da­ha sonra da Roma İmparatorluğu dönemi başladı. (MÖ 189-MS 395). Romalılar kenti bir süre Galatların yönetimine bıraktı, MÖ 21′de ise doğrudan   imparatorluğa    katıldı. Roma döneminde Ankara"da Au-gustus tapınağı, Gymnasium, Ti-yatro"nun da bulunduğu önemli ya­pılar yapıldı. Augustus tapınağının bir bölümü günümüzde de ayakta­dır.

Büyük Roma Hamamı da kalın­tı durumundadır. Kentin bu yıllarda kalenin eteklerinde kurulmuş oldu­ğu anlaşılmaktadır. MS 395′den MS 1073′e kadar Bizans egemenliğinde yaşayan Ankara bu yıllarda da es­ki önemini korudu. Birkaç kez Sa-sani saldırılarına uğradı ve bu yüz­den kale eteklerindeki  kent kale içine çekildi, kale duvarları yüksel­tildi.

Kale böylece bir ortaçağ gö­rünümü kazandı. Ancak bu kale, yi­ne de kenti korumaya yetmedi. MS 838′de, Harun-ür Reşidin orduları Ankara"ya saldırıp  yağmaladıktan sonra. III. Mihail döneminde kent yeniden kuruldu (MS 859).Ankara kenti, Alparslan"ın Malazgirt zafe­rinden iki yıl sonra, 1073′te Selçuk­luların eline geçti. Ancak, 11Ö1′.de yeniden Bizans"ın, daha sonra da Haçlıların egemenliğine giren An­kara"nın Selçuklular"ın eline yeni­den geçiş tarihi kesinlikle belli de­ğildir.    1127′de   Danişmend"lilerin 1143′de Anadolu Selçuklularının eline geçtiği bilinmektedir. Anadolu Selçuklularının İp kavgaları sırasın­da Ankara sık sık merkezden koptu.

ankara gar1243′de Moğollar"a Kösedağ"da yenilen Selçuklular 1277′ye kadar toparlanamadılar ve Ankara 1304 yılında ilhanlılara geçti. Moğol yı­kımı yüzünden Orta Asya"da ki zen­gin kentlerden kaçan zanaatçılar, Ankara"ya sığındılar ve örgütlen­meye başladılar. Ahi örgütü adını alan bu kuruluşun üyeleri toplum, meslek, askerlik ve ahlak konularında eğitildiler.

Ahi Evran"ın kurluğu örgüt kısa sürede yayıldı. Ken­tin yönetimini de üzerine alan ör­güt görevini on yıl sürdürdü. 1354′ de kent ve yöresi Osmanlı yöneti­mine bağlandı. Ancak Karamanlı­larla birlikte ayaklanan Ahiler, yö­netimi bir ara ellerine geçirdilerse de. 1362′de I. Murat ikinci kez ken­ti aldı.

Ankara 1402 yılında Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezit ile Ti­mur arasındaki ünlü savaşa tanık oldu; Yıldırım Bayezit esir düştü. Fetret devri 1413′de sona erince Ankara, yüzyıllar boyu, Osmanlı imparatorluâunun bir sancağı durumunda yaşadı.

Bu dönem genel olarak sakin geçtiyse de Celâli Ayaklanmaları Ankara"yı da önemli ölçüde etkiledi.  Kurtuluş  Savaşı başlamadan önce Ankara kenti, u-laşım yetersizliği ve yiyecek sıkın­tısı çekiyordu. 1919 yılında önce İn­gilizler, sonra da Fransızlar Anka­ra"ya geldi. Vali Muhiddin Paşa, İn­giliz Muhiplerinin yayılmasını isti­yordu. Ancak, Ankara"lılar bunlara karşı Azmi Milli Cemiyetini kura­rak Vali"yi tutuklatıp Sivas"a gön­derdiler ye istanbul"un atadığı ye­ni Vali"yi de kente sokmadılar.

online ankara antalya uçak biletini en ucuz fiyata almak için tıklayın

ANKARA ANTALYA UÇAK SEFERLERİ VE UÇAK BİLETİ FİYATLARI

LOGO

Uçak Firması

Nereden

Nereye

Aktarmalı veya Direkt

Hareket Saati

Varış Saati

Uçak Bileti Fiyatı Kaç Lira

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

23:00

02:55

91 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

AnadoluJet Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

23:20

08:40

111 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

AnadoluJet Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Direkt

23:30

00:35

35 TLL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

07:00

10:15

270 TL veya Daha Ucuz Fiyatlara

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

08:00

12:05

222 TL veya daha ucuz fiyatlarla

 

AnadoluJet Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Direkt

08:45

09:50

73 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

09:00

12:05

91 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

10:00

14:45

91 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

11:00

14:45

91 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Aktarmalı

11:00

16:15

91 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

 

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Ankara

Antalya Uçak Seferi

Etiketler » Ankara Uçak seferleri   » Antalya Uçak Seferleri   » Ankara Anatalya Uçak Bileti Al  
Google ARA: Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar

Havayolu Firma Kategorisi

Son Eklenen Yurt İçi - Yurt Dışı Uçak Seferleri

 • Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Uçak Bileti
 • Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara Adana Uçak Seferleri Otobüs Bile
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Adana,Şakirpaşa(ADA)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara Adana Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Adana,Şakirpaşa(ADA)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • Türk Hava Yolları Ankara İzmir Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara İzmir Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara İstanbul Sabiha Gökçen Uçak Sefe
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Sabiha Gökçen(SAW)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara İstanbul Sabiha Gökçen Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Sabiha Gökçen(SAW)
  : Uçak Bileti
 • Türk Hava Yolları Ankara İstanbul Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Atatürk(IST)
  : Atatürk Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara Antalya Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara Antalya Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Elazığ İzmir Uçak Seferleri
  : Elazığ,Elazığ(EZS)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Elazığ Havalimanı Uçak Bileti
 • ucuz uçak biletleri
  OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter ping